You are here

พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู ประจำปี 2557 "National Archery Coaching Course Level 1" สนับสนุนโดยกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (Olympic Solidarity) ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกยิงธนูโลก สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยากรคือ Mr. Chong Yap LEE และ นายเลิศพร แก่นจันทร์ จัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 2557