You are here

Para Archery Update from World Archery (Online Call)

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. World Archery ได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ เพื่อ อัพเดทสถานการณ์ ปัจจุบัน และเรื่องการแข่งขั้นที่เกี่ยวข้องกับกีฬายิงธนูคนพิการในระดับสากลโดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

Topic: Para archery – development, classification and events

  • World Archery structure and contacts on Para Archery
  • Available resources
  • National and international classification
  • Lausanne classification hub
  • Nove Mesto and remaining Tokyo qualifiers
  • Bipartite invitation places for Tokyo Paralympics
  • Tokyo Paralympics qualification situation
  • Extranet/WAREOS and event registration

โดยมี นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางอุดมรัตน์ นิรมิตรานนท์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬายิงธนูคนพิการไทย

นายเลิศพร แก่นจันทร์ ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายชฎิล วรรณคำลือ กรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย และนายศตคุณ โฆษะวินทะ BAC Coordinator 

เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับสหพันธ์กีฬายิงธนูนานาชาติ(WA) ถึงแนวทางการพัฒนากีฬายิงธนูคนพิการ และโปรแกรมการแข่งขัน ในปี 2021 ณ Bangkok Archery Museum

 

Para Archery Update from World Archery (Online Call)

Para Archery Update from World Archery (Online Call)

Para Archery Update from World Archery (Online Call)

Para Archery Update from World Archery (Online Call)

Para Archery Update from World Archery (Online Call)