การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขัน
Download: จดหมายเชิญ, ใบสมัคร

ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ร่างระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

Download: ร่างระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนู

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะทางานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนิสิตและนักศึกษาเป็นตัวแทนนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศเมียนมาร์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนักกีฬายิงธนูดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่อ และตารางการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาชุดซีเกมส์ รอบที่ 2

archery