You are here

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยจัดงาน "งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยครบรอบ 50 ปี" ตั้งแต่เวลา 9:30-12:00 ณ สนามกีฬายิงธนู การกีฬาแห่งประเทศไทย

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี

งานทำบุญสมาคมกีฬายิงธนูฯครบรอบ 50 ปี