You are here

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมกีฬายิงธนูเเห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมกีฬายิงธนูเเห่งประเทศไทย เพื่อ
  1. ช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ธนู ด้วยความรู้ในด้านการป้องกัน เเละลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้ธนู
  2. ช่วยให้ประชาชนรู้จักการใช้ธนู เเละหาความสนุกเพลิดเพลินไปในทางการกีฬา ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเป็นผู้มีจิตใจเป็นนักกีฬา
  3. ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ธนูในที่ที่ปลอดภัย งดเว้นการกระทำที่เป็นอันตราย แก่ผู้อื่นหรืออาจทำความเสียหายเเก่ทรัพย์สินสาธารณะ ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการนิยมไพร ตลอดถึงวิธีการช่วยเหลือคุ้มครองรักษา พันธุ์สัตว์ไปในตัวด้วย
  4. ช่วยให้ประชาชนผู้สนใจในกีฬายิงธนูมีโอกาสฝึกหาความรู้ความชำนาญ เเละมีความสามารถใช้ธนูได้อย่างเเม่นยำเเละปลอดภัย เเละอาจนำความรู้เเละความสามารถนี้ช่วยเหลือบ้านเมืองในยามจำเป็นได้
  5. ให้การสนับสนุนนักกีฬาสมัครเล่น โดยร่วมเป็นเครือของสมาคมกีฬาสมัครเล่นของคณะกรรมการโอลิมปิคเเห่งประเทศไทย สหพันกีฬาระหว่างประเทศ เเละองค์การส่งเสริมกีฬาเเห่งประเทศไทย ควบคุมอำนวยการให้การเเข่งขันกีฬายิงธนูให้ดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมาย
  6. ให้ความร่วมมือเเละประสานงานกับสมาคมกีฬายิงธนูอื่นๆ ในการเพาะผลิตนักกีฬายิงธนูดีของชาติ ด้วยการจัดการเเข่งขันเป็นปกติ เเละจัดการเเข่งขันชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย หรือเเข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมชาติในการเเข่งขันระหว่างประเทศ
  7. ให้สมาคมเป็นสถานที่พบปะเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกผู้สนใจ ผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ในด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ธนูเเละสนามฝึกยิงธนูของสมาคมได้
  8. ให้สมาคมเป็นศูนย์กลางเผยเเพร่วิทยากร มีสนามกีฬายิงธนูที่ถูกต้งตามกฎหมาย เผยเเพร่กติกาการเเข่งขันครั้งสำคัญที่ชมรมหรือสโมสรยิงธนูอื่นๆ ขอร้องมา
  9. ให้การรักษาอบรมเเก่สมาชิกของสมาคมให้เกิดความรู้ความชำนาญในการใช้ธนูด้วยความปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาเเละเผยเเพร่ส่งเสริมกีฬายิงธนูให้กว้างขวางออกไปถึงบรรดานิสิตนักศึกษาเเละเยาวชนตามควรเเก่โอกาส
  10. จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลในโอกาสอันสมควรทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องการเมือง เเละมีที่ตั้งสำนักงานเเห่งใหญ่ ณ กรมการรักษาดินเเดน ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร นั้น อนุญาต ณ วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2513