You are here

ประวัติการก่อตั้งสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย และรายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในอตีต

History
History
History
History

History  

คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2538– 2540 
 คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2540– 2542 
 คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2542– 2544 
คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2544– 2546
คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2546– 2548
คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2548– 2550
คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2550– 2552
คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2552– 2554
คณะกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2554– 2556

ใบอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคม

ใบอนุญาติให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคม 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของทางสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด 2554

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของทางสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด 2554