You are here

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2 พ.ศ.2563

 1. นายภัทรดร                 รักกิจการ
 2. นายนิติภูมิ                  ชาตะโชติ
 3. นายสิรภพ                  ไชยนาค
 4. นายประทีป                วาจาพัฒนา
 5. นางสาวชวนพิศ            สำราญรื่น
 6. นายสราพันธ์               ถาพรพาสี
 7. นายณัฎฐ์                   พุ่มประดิษฐ์
 8. นายศุภวุฒิ                  ปลื้มสำราญ
 9. นายทัตกมล                แสงทองศรีกมล
 10. นายธรรม์สฤษฏ์            อิศรางกูร ณ อยุธยา
 11. นายกิตติพรรณ์            มิตรเจริญ
 12. นายวริทธินนท์             ขันแก้ว
 13. นายบิสมิลลา               อามีน
 14. นางสาวรัตน์ชิณีภรณ์      ตันริน
 15. นายศิริกุล                   ขยัน
 16. นางสาวสุนิตา              จันทร์ตา
 17. นายวัชพล                  ไชยยอง
 18. นายปนัทพงษ์              เสียงดังธนานนท์
 19. นายกิตติโรจน์              บุญชู
 20. นายปริภัทร์                ครองนุช
 21. นางสาวกนกวรรณ         เหมวิโรจน์
 22. นายชวลิต                   โล่รักษา
 23. นางสาวสุนิษา              ทองมาก
 24. นางพัชรี                     วงศ์เสถียร
 25. นางสาววัชรี                นกแก้ว
 26. นางสาวมินตรา            ติรณปริญญ์

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2 พ.ศ.2562

 1. นายมนตรี                  ไชยมานนท์
 2. นางสาวพรรณิภา          สระทองแมว
 3. นางสาวนริศรา             คุณหิรัญไชโย
 4. นายโชคชัย                 ปัญญาคำ
 5. นายศิริกุล                   ขยัน
 6. นายสุทธิชัย                 สุรศักดิ์ศิลปะ
 7. นายบิสมิลลา               อามีน
 8. นายนันทณัฐ                เขื่อนเมือง
 9. นายศิริพงษ์                วงศ์ศิริจินดา
 10. นางสาวพวงเพชร          เหงคำ
 11. นายปริภัทร์                 ครองนุช
 12. นายพิสุทธิวากร            คุณหิรัญไชโย
 13. นายยงยุทธ                 ตันสาลี
 14. นายหริต                    หัตถา
 15. นายคชา                    สอทอง
 16. นางสาวอุบล                เพชรสิงห์
 17. นาย สมชาย                เขียวศิริ
 18. ว่าที่ ร.ต.ทวี                ศรีสุวรรณ์
 19. นายสุทธิพันธ์               ลอยไสว
 20. นายอไพพู                  ห้วยทราย
 21. นางสาวโสภิณธิดา         พิมพ์น้อย
 22. นางสาวภัคจิรา             กับเป็ง
 23. นายทวีศิลป์                 ปวงมาทา
 24. นายวีระพงษ์                กันจินะ
 25. นางสาวอนัญญา           เณรจิตต์
 26. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์           ใจเร็ว
 27. นายกิตติ                    วงษ์สันต์
 28. นางสาวฌัชชา              นูนคาน
 29. นายอภิสิทธิ์                นูนคาน
 30. นายจิรวงศ์                 พลแก้ว
 31. นางสาวลลิล                นูนคาน
 32. นางสาวพักตร์สุภา         ประสงค์ทรัพย์
 33. นายนาวิน                  คูณสุข
 34. นายกรกช                   ศรีสัมฤทธิ์
 35. นายสำเริง                  ขัวลำธาร
 36. นางสาวอัจฉรา             จันทร์สว่าง
 37. นายชนินสสิทธิ์             อินทรวิเศษ
 38. นายโชคอนันต์             พิทักราษฎร์
 39. นายวีระพล                 จิ้วสกุล
 40. นางสาวปัทมาพร          รักกิจ
 41. นายธีรภัทร์                 พรมเต็ม
 42. นายบุญพร้อม              โลลา
 43. นายนันทวัฒน์              พิมพิลา
 44. นายสุฑาวาส               โอสถจันทร์
 45. นายศักรินทร์               รัตนานนท์
 46. นายการุณ                  เทียนสงค์
 47. นายภัทรดร                รักกิจการ
 48. นายมงคล                  กันทะหลั่น

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2 พ.ศ.2561

 1. นางสาวพิชญ์สินี           พลอยพยัฆค์
 2. นายเฉลิมเกียรติ            บรรเรียนกิจ
 3. นายเกรียงศักดิ์             เจโตวิมุติ
 4. นายวรพจน์                 ด้วงเจริญ
 5. นายหริต                    หัตถา
 6. นายชนินสสิทธิ์             อินทรวิเศษ
 7. นายสราพันธ์               ถาพรพาสี
 8. นางสาวชวนพิศ            สำราญรื่น
 9. นางสุวพร                   อนุตรพร
 10. นายธีรวิทย์                 อินต๊ะปัญญา
 11. นายระภีศักดิ์               นักปีเหมย
 12. นายชัชพงษ์                 รัตนวีระประดิษฐ์
 13. นายเจตน์สฤษฎิ์            ยอดคำ
 14. นายรชตะ                   เทพรังสิมันต์กุล
 15. นายจตุเทพ                 หมื่นโฮ้ง
 16. นางสาวกนกรัชต์           นันตาวัง
 17. นายธีรกานต์                คนคล่อง
 18. นายอนุชิต                  พรพล
 19. นายสาโรจน์                เทพกอม

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2561

 1. นายอุดมศักดิ์       ประไพ
 2. นายชัชพงศ์         รัตนวีระประดิษฐ์
 3. นายหริต             หัตถา
 4. นางสาวสายสุดา    วงศ์ตัน
 5. นางสาวณัฐกาญจน์  จันธิมา
 6. นายระภีศักดิ์        นักปีเหมย
 7. นางสาวสายพิรุณ  สนสับ
 8. นายทัศน์พล        บูชาบุญ
 9. นายคเณศ           กาวิสุ
 10. นางสาวกฤติกาญ  ใจคำ
 11. นายอานนท์         อึ้งอภินันท์
 12. นายธีรวิทย์          อินต๊ะปัญญา
 13. นางสาวรังศิยา      ทองวิเศษ
 14. นายเสกสิทธิ์        ภารมย์
 15. นางสุวพร           อนุตรพร
 16. นายพิษณุพล        นิพันธ์ประศาสน์
 17. นางสาวศศิวิมล     บึงกระเสริม
 18. นายพิสุทธิวากร     คุณหิรัญไชโย
 19. นายเอกรินทร์       ฟูเจริญกุล

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2560

 1. นายสมชาย                 เขียวศิริ          
 2. นายทวีศักดิ์                สุพัฒนาพงศ์     
 3. นายเดชาวัตร              แสนโสดา        
 4. นายอัมเรศ                 สาระสังข์        
 5. นายภูมิภัทร์                วรรณสิทธิ์       
 6. ว่าที่ร้อยตรี ทวี             ศรีสุวรรณ์       
 7. นายอุดม                    เอกชัยเสถียร    
 8. นายพิชาญชัย              งาสีแดง          
 9. นายมงคล                  คมกล้า           
 10. นายจิรายุทธ               ศิลาขวา          
 11. นายนันทณัฐ               เขื่อนเมือง       
 12. นางสาวกัญญามณี         วิไลงาม
 13. นายธันวา                   พิสดาร           
 14. นายรชตะ                  เทพรังษิมันกุล  

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2559

 1. นายสมชาย                  เขียวศิริ
 2. นายทวีศักดิ์                 สุพัฒนาพงศ์     
 3. นายเดชาวัตร               แสนโสดา        
 4. นายอัมเรศ                  สาระสังข์        
 5. นายภูมิภัทร์                 วรรณสิทธิ์       
 6. ว่าที่ร้อยตรี ทวี              ศรีสุวรรณ์       
 7. นางสาวนฤมล               จันทร์สุข         
 8. นางสาววราพร              พุฒดี   
 9. นายอุดม                     เอกชัยเสถียร
 10. นายพิชาญชัย               งาสีแดง
 11. นายมงคล                   คมกล้า
 12. นายจิรายุทธ                ศิลาขวา
 13. นายนันทณัฐ                เขื่อนเมือง
 14. นายทวี                       ภู่พิพัฒน์
 15. นายกรกช                    ศรีสัมฤทธิ์
 16. นายอุกฤษฎ์                 วิไลงาม
 17. นางสาวกัญญามณี          วิไลงาม
 18. นางสาวเฟิรน์                สุพสวัสดิ์
 19. นายธันวา                    พิสดาร
 20. นายวิภูษิต                   ดำรงผล
 21. นายแสงเทียน               งามชมพู
 22. นายรชตะ                   เทพรังษิมันกุล

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2558

 1. นางสาวศิริลักษ์             สุขสมร
 2. นายจิตติ                    แก่นทองหลาง
 3. นายสิทธิพงษ์               เดชาอนันตพงษ์
 4. นางวาสนา                  คูทวีทรัพย์
 5. นางศุปรีญา                 สิทธิกุล
 6. พันจ่าเอก อภิรักษ์          นิยมดี
 7. เรือตรี ขจร                  ฤาเดช
 8. จ่าเอก วิทวัส                พัดบางซื่อ
 9. จ่าสิบตำรวจ สุไลมาน     แก้วดำรงชัย
 10. จ่าสิบเอก วุฒิชัย           สุวรรณากร
 11. จ่าสิบเอก อภิชาต          ปานจำรุณ
 12. นางจารุวรรณ              ขจรโมทย์
 13. นางปราณี                  แก่นจันทร์
 14. นางสาวชุติกาญจน์        ศุภวุฒิ
 15. นางสาวรัตนวรรณ          เสนแก้ว
 16. นางสาวศิริจรรยา          กาบไม้จันทร์
 17. นางสาวสุธาทิพย์          ชื่นผล
 18. นางสาวอรวรรณ           พันธุ์ภัครินทร์
 19. นางสาวอุบล               เพชรสิงห์
 20. นางสาวอุษา                ด้วงสโมสร
 21. นายกำธร                   ศรีนวล
 22. นายกิตติพงษ์              สุขพงษ์ไทย
 23. นายโกศล                   กิตินิรันดร์กูล
 24. นายจิรายุทธ               ลีลาน้อย
 25. นายชนินสสิทธิ์             อินทรวิเศษ
 26. นายณรงค์                  วิชัยรัตน์
 27. นายเทิดศักดิ์                ทองทิพย์
 28. นายพลัง                    นิทัศกาญจนานนท์
 29. นายเพิ่มศักดิ์               สีสม
 30. นายยุทธนา                 พลทำ
 31. นายสัจจา                   ดอนจันทร์ทอง
 32. นายอนุชา                  ศรีรุ่งเรือง
 33. พันจ่าโท เกษม             ประกอบกสิกรรม
 34. ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์          รักญาติ