You are here

รายชื่อผู้ฝึกสอน

บัญชีรายชื่อผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

ทำเนียบรายชื่อผู้ฝึกสอน ซีเกมส์ ครั้งที่ 30

ทำเนียบรายชื่อผู้ฝึกสอน ซีเกมส์ ครั้งที่ 30

ทำเนียบรายชื่อผู้ฝึกสอน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18

ทำเนียบรายชื่อผู้ฝึกสอน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18

ทำเนียบผู้ฝึกสอนนักกีฬายิงธนูทีมชาติ พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1
นายเลิศพร แก่นจันทร์
ชาย
2
น.ส.อุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ
หญิง
3
นายพิพัฒน์ ตลับเเก้ว
ชาย
4
นายประหยัด มุกดาอ่อน
ชาย
5
นายอาคม ปันน้อย
ชาย

National Coach Level 2

National Coach Level 2

National Coach Level 1

 

ทำเนียบผู้ฝึกสอนนักกีฬายิงธนูทีมชาติ พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ

1

Mr. CHONG Yap Lee
(ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ)
ชาย
2
นายเลิศพร แก่นจันทร์
ชาย
3
น.ส.อุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ
หญิง
4
นายพิพัฒน์ ตลับเเก้ว
ชาย
5
นายประหยัด มุกดาอ่อน
ชาย
6
นายอาคม ปันน้อย
ชาย

Dowload: ทำเนียบผู้ฝึกสอน กกท. ฉบับเต็ม 2557 

National Coach Level 1

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูภายใต้ กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูภายใต้
กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล
( Olympic Solidarity Course )

จัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

โดยมี Mr. Ping-Kun Chiu, ชาวไต้หวัน เป็นวิทยากร 

ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ณ โรงแรมชาลีน่าและสนามยิงธนู กกท. 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน/สังกัด

1

ดร.สุปรียา สิทธิกูลนะ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

2

นางกัลยา วรรณคำลือ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

3

นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

4

นายอาคม ปันน้อย

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

5

สิบเอก สายรุ่ง ใจตึก

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย

6

นายไพศาล พรวุฒิกุล

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

7

จ่าเอก อดิศักดิ์ ตระกูลวรรณา

กองทัพเรือ

8

ว่าที่ร้อยตรี ภุชงค์ รุ่งอินทร์

ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร

9

นางสาวอรวรรณ กาติน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

นายฐาพล เจริญราชภักดี

ชมรมไทยแลนด์ ไนท์อาเชอรี่

11

พ.จ.อ.พิษณุพล นิพันธ์ประศาสน์

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

12

นาวาโท ประมุข สุวรรณประทีป

กองทัพเรือ

13

นายวัฒนา มาตย์สุริย์

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจ.ปทุมธานี

14

นายพิพัฒน์ ตลับแก้ว

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

15

นายปริณ พละสุนทร

Parin Archery Club

16

นายบุญทวี โหรี

ชมรมไทยแลนด์ ไนท์อาเชอรี่

17

นายธัญวัจน์ กลั่นฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18

นายทวี ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

19

นายชาคริต จั่นเพชร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20

นายชฏิล วรรณคำลือ

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

21

นายจรัญ เที่ยงประเสริฐ

ชมรมศรพรหมมาศ

22

นายโสภณัฎ บุญประสิทธิ์

ชมรม TOAC

23

นายเอกสิทธิ์ เอกสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24

นายเลิศพร แก่นจันทร์

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

25

นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์

สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

26

นางสาวรัชนี พันธ์ใหม่

สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร

27

นางสาวไอลดา ขุนรัตน์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

28

นางสาวโสภิตา สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

29

นางสาว สุทธิดา แซ่หล่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

30

น.ส.อุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

31

น.ส.นันทนา อุดหนุน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

32

จ่าเอก อิศรินทร์ ไทยเอื้อ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง