You are here

ประกาศขอให้ส่งรายชื่อผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันกีฬายิงธนูระยะ 18 เมตร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

ตามที่สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬายิงธนูระยะ 18 เมตร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 มีการแข่งขันในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ขอให้ส่งรายชื่อผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน โดยส่งทางโทรสารได้ที่ 02-719-2777