You are here

2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar

การจัดการอบรม "2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar" ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฏาคม 2557 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน มีประเทศที่เข้าร่วมอบรม 8 ประเทศ จำนวน 36 คน นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญไปเป็นประธานพิธีเปิด และมอบใบประกาศณียบัตรให้กับผู้อบรม ทางสมาคมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมทั้งหมด 4 ท่าน

2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar

2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar

2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar

 2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar

2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar 

2014 Asian Archery Coaching & Technical Seminar