You are here

จัดการอบรมผู้ตัดสินของ W.A.

จัดการอบรมผู้ตัดสินในรายการของ W.A. " National Judging Course" ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมของ WAC 

จัดการอบรมผู้ตัดสินของ W.A.

จัดการอบรมผู้ตัดสินของ W.A.

จัดการอบรมผู้ตัดสินของ W.A.

จัดการอบรมผู้ตัดสินของ W.A.