You are here

อบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2556 ณฯ ห้องประชุม อาคาร 300 เตียง และสนามกีฬายิงธนูหัวหมาก กกท. มีผู้เข้าร่วมการอบรม ทั่วประเทศจำนวน 31 คน ได้ผ่านการอบรม 29 คน

อบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556

อบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 

อบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 

อบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 

อบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556

01

01