You are here

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

อวยพรปีใหม่ 2558

ณ วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 9:30 น.

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เข้าคารวะและรับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 
จาก ฯพณฯ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

 

ณ วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 10:00 น.

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557

2557

 

ณ วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 16:00 น.

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่ 

พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

2558

 

ณ วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 17:30 น.

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่ 
นายกมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการ
บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด 
ณ สำนักงานหัวหมาก

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

2558

  

ณ วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 8:30 น.

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่
ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยการอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 

 

ณ วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 15:30 น.

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่ 
คุณมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย 

คุณมนตรี ไชยพันธุ์

คุณมนตรี ไชยพันธุ์

 

ณ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่ 
คุณธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบบส่ง และ
อุปนายกฝ่ายสิทธิ์ประโยชน์ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

คุณธนา พุฒรังษี

คุณธนา พุฒรังษี

 

ณ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่ 
นายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

นายธนา ไชยประสิทธิ์

นายธนา ไชยประสิทธิ์

 

ณ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่ 
นายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
ณ บริษัท ไทยเวอลด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 

นายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์

 นายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์

 

ณ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่ 
คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส.ส.ส. ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ

คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส

คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส