You are here

ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ได้รับการสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ ประจำปี 2556 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 1 ล้านบาท จากคุณธนา พุฒรังษี (รองผู้ว่าระบบส่ง) ตามข่าวต่อไปนี้

ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

01

01

01

01

01

01

 01

 ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ได้รับเงินสนับสนุนสมาคมฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต