You are here

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

การประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 2 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากคุณธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิก ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณสงวน โฆษะวินทะ ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหรัญญิก จึงเป็นผู้ชี้แจงรายรับรายจ่ายประจำเดือนให้ที่ประชุมทราบ

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ