You are here

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู (พ.ศ. 2556-2560)

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู (พ.ศ. 2556-2560) วันพฤัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 300 เตียง กกท.

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู 

 การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู 

 การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

 การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

 การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

 การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู

 การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์กีฬายิงธนู