You are here

รศ.ดร.สุพิตร เพื่อสตรี และ การกีฬา

รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ลงหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ถึงประวัติการทำงานการกีฬาให้กับสตรี

รศ.ดร.สุพิตร เพื่อสตรี และ การกีฬา

รศ.ดร.สุพิตร เพื่อสตรี และ การกีฬา

รศ.ดร.สุพิตร เพื่อสตรี และ การกีฬา

รศ.ดร.สุพิตร เพื่อสตรี และ การกีฬา

รศ.ดร.สุพิตร เพื่อสตรี และ การกีฬา