You are here

เปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก (ประเทศไทย) ระหว่าง 13-15 มค. 2555

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้รับเชิญจาก สโมสรไลออนส์พิษณุโลก นายกสโมสรนายพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย ได้มีหนังสือเชิญให้เดินทางไปพิษณุโลก เพื่อทำการเปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก (ประเทศไทย) ในระหว่าง 13-15 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยทองสุข ศูนย์พิษณุโลก และสนามยิงธนูของศูนย์แห่งนี้ ในการนี้มีนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ รองเลขาธิการนายสมชัย อัศวสันติ และนายเลิศพร แก่นจันทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กรประมาณ 20 คน จบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรทุกคน

สโมสรไลออนส์พิษณุโลก

สโมสรไลออนส์พิษณุโลก 

เปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก (ประเทศไทย) ระหว่าง 13-15 มค. 2555 

เปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก

เปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก

เปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก

เปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก

เปิดศูนย์ฝึกยิงธนูพิษณุโลก