You are here

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 9:30น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ถนนศรีอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจคือ เรื่องการทำ MOU กับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ใช้ผู้ฝึกสอนอิตาลี Mr. Alberto

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558 ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 3/2558