You are here

WAA Joint Training Program

สมาคมฯ ร่วมกับ WAA จัดการอบรม "WAA Joint Training Program" ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2557 ทั้งหมด 38 คนจาก 5 ประเทศคือ ไทย ฮ่องกง บังกลาเทศ ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน โดยมี Mr. Chong Yap Lee และ นายเลิศพร แก่นจันทร์ เป็นวิทยากร ส่วน VIP มีนายสงวน โฆษะวินทะ เป็นรองประธานคนที่ 1 และ Prof. UM Sung-Ho เลขาธิการ เป็น มาเป็นผู้ควบคุมการจัดการอบรมในครั้งนี้ ผลสรุปได้เป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ

01

WAA Joint Training Program

WAA Joint Training Program

WAA Joint Training Program

WAA Joint Training Program

 WAA Joint Training Program