You are here

รางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี

นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมฯ ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี ประจำปี 2555 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ได้รับประกาศนียบัตร จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ และรางวัล "ระฆังทอง" จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

รางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี

รางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี

รางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี

รางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี