You are here

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 10:00น. ณ ห้องประชุมสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญํติการกีฬาแห่งประเทศไทย พศ. 2558 ได้มีการนัดประชุม สรุปการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่  13 สิงหาคม 2558

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 

ปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ