You are here

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

การประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านอัมพวัน อยูธยา เวลา 9:30น. ในวาระการประชุมที่ 4 เรื่องเพื่อทราบได้ประกาศว่า การประชุมใหญ่ Congress ของสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก (W.A.) ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2556 ณ เมือง Antaya ประเทศตุรกี นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานสหพันธ์ฯ เป็นสมัยที่ 3 (คศ 2013-2017) และนายแพทย์ วารินทร์ ตัณฑ์ศุราศิริ ได้รับเลือกให้เป็น อนุกรรมการฝ่าย Medical and Sport Science Committee เป็นสมัยที่ 2 (คศ. 2013-2017) 

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคฯ