You are here

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุม 2 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:00 น. พลเอกจารึก อารีราชการัณย์ รองประธาน และเลขาธิการของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้