You are here

World Archery Asia at Jeju Island

World Archery Asia ได้จัดงานสังสรรค์คณะกรรมการบริหารที่เกาะ Jeju Island เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 โดยเชิญแขกพิเศษ สองคู่จาก WA: ประธาน และเลขาธิการ

World Archery Asia at Jeju Island

World Archery Asia at Jeju Island

World Archery Asia at Jeju Island

World Archery Asia at Jeju Island

World Archery Asia at Jeju Island

World Archery Asia at Jeju Island

World Archery Asia at Jeju Island