You are here

นายกสมาคมฯ รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี 2556"

นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2556" ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโครงการเฉลิมพระเกียริองค์ราชัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:00 น. โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวนิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

นายกสมาคมฯ รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี 2556"

นายกสมาคมฯ รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี 2556"

นายกสมาคมฯ รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี 2556"

นายกสมาคมฯ รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี 2556"

นายกสมาคมฯ รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี 2556"

นายกสมาคมฯ รับรางวัล "พ่อดีเด่นแห่งปี 2556"