You are here

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2013 ของ AAF

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเซีย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ กรุงไทเป โรงแรม Sheraton Grand Taipei Hotel เวลา 19:00น. ผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับตำแหน่งรองประธานสหพันธ์คนที่ 1 นายสมชัย อัศวสันติ ได้เป็นกรรมการฝ่ายกฎและกติกา และนายเลิศพร แก่นจันทร์ เป็นกรรมการฝ่าย พารา คนพิการ

 

01

01

01

01

01

01