You are here

ส่งผู้ฝึกสอนไปร่วมอบรมSpeed Strength Endurance Flexibility Coordination

สมาคมฯ ได้มีการพิจารณาส่งผู้ฝึกสอนไปร่วมอบรมหลักสูตร Speed Strength Endurance Flexibility Coordination ของสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 2 คน คือ

  1. จ่าเอก อิศรินทร์ ไทยเอื้อ
  2. นายวีรวัฒน์ อัมพุธ

ส่งผู้ฝึกสอนไปร่วมอบรมSpeed Strength Endurance Flexibility Coordination

ส่งผู้ฝึกสอนไปร่วมอบรมSpeed Strength Endurance Flexibility Coordination