You are here

ประชุมเตรียมความพร้อม ซีเกมส์ โดยคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

คณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญสมาคมต่างๆ ที่มีการแข่งในซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรับสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2558 เข้าร่ามประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทยฯ ชั้น 2 เวลา 13:30น. และ 15:00น.

ประชุมเตรียมความพร้อม ซีเกมส์ โดยคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

ประชุมเตรียมความพร้อม ซีเกมส์ โดยคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

ประชุมเตรียมความพร้อม ซีเกมส์ โดยคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

ประชุมเตรียมความพร้อม ซีเกมส์ โดยคณะกรรมการโอลิมปิคฯ