You are here

จัดกิจกรรมกีฬายิงธนู แก่กองลูกเสือ รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้วยกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวิชานักกีฬา ซึ่งกองลูกเสือพิจารณาเลือกกีฬายิงธนู ให้กับ ลูกเสือ - เนตรนารี ทั้งนี้มีผู้เลือกเรียน จำนวน 60 คน โดยจะทำการเรียนรู้เบื้องต้น และสอบปฎิบัติในวันพุธที่ 23  มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ทางสมาคมฯ ได้ส่ง เจ้าหน้าที่ 5 คนไปให้การฝึกสอนดังรายชื่อต่อไปนี้

  • นายเลิศพร แก่นจันทร์
  • อส.ทพ.ประหยัด มุกดาอ่อน
  • จ่าเอกวิทยา ทำว่อง
  • สิบตรีคมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์
  • นายวีรวัฒน์ อัมพุธ

การฝึกสอนได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย และได้รับคำขอบคุณจาก นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 จัดกิจกรรมกีฬายิงธนู แก่กองลูกเสือ รร.มัธยมสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดกิจกรรมกีฬายิงธนู แก่กองลูกเสือ รร.มัธยมสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดกิจกรรมกีฬายิงธนู แก่กองลูกเสือ รร.มัธยมสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดกิจกรรมกีฬายิงธนู แก่กองลูกเสือ รร.มัธยมสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

จัดกิจกรรมกีฬายิงธนู แก่กองลูกเสือ รร.มัธยมสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดกิจกรรมกีฬายิงธนู แก่กองลูกเสือ รร.มัธยมสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา