You are here

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ มีสาระสำคัญเรื่องการรับรอง การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้อง กับ พรบ. ของการกีฬาปี 2558

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558