You are here

โรงเรียนปัญโญทัย ส่งนักเรียนมาเรียนวิชายิงธนู

โรงเรียนปัญโญทัย ได้ส่งนักเรียนนานาชาติ จำนวน 14 คน มาเรียนวิชายิงธนู (ชุดที่ 5) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554

โรงเรียนปัญโญทัย ส่งนักเรียนมาเรียนวิชายิงธนู

นักเรียน