You are here

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมกีฬายิงธนูทุกวันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 

 โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู