You are here

World Archery Congress 50

ในระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2556 นายกสมาคมฯ เป็นรองประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ได้เดินทางไป Antalya (ตุรกี) เพื่อลงเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ระหว่างปี 2556-2560 ผลการเลือกตั้งนายสงวน โฆษะวินทะได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง รองประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก เป็นสมัยที่ 3

World Archery Congress 50

50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50

World Archery Congress 50