You are here

สถิติการเข้าชม Website ของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 01/01/2011 - 26/09/2011

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงเวลานับจากวันที่ 30 เมาษายน พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 มีผู้ที่สนใจเข้ามาดู Website ของสมาคมฯ จำนวน 5277 ครั้ง

(จากทั้งหมด 295577 ครั้ง นับจาก วันที่ 1 มกราคม 2554 – 26 กันยายน 2554 เป็นผู้ใช้เฉพาะบุคคล (Unique visitors) จำนวน 5693 ผู้ใช้)

ผู้ที่สนใจเข้ามาดู Website

 

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ 20619 ครั้ง คิดเป็น 43.22 เปอร์เซ็นต์

ส่วนภายในประเทศ 27084 ครั้ง คิดเป็น 56.77 เปอร์เซ็นต์

(สถิติคิดจาก วันที่ 1 กันยายน 2554 – 26 กันยายน 2554, จำนวนผู้เข้าชม (Hits): 47703)

สถิติการเข้าชม Website ของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 01/01/2011 - 26/09/2011

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในวงการกีฬายิงธนูจากสมาชิกทุกชมรม เพื่อเผยแพร่ใน Website ของสมาคมฯ ให้สมาชิกที่สนใจได้รับทราบ

สมาชิกชมรมใด หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะดีๆ ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถเขียนจดหมายถึงสมาคมฯ โดยจ่าหน้าส่ง  “ นายส.สันติ ”  สมาคมฯ จะพิจารณาตอบเป็นรายๆ ตามความเหมาะสมใน Website ของสมาคมฯ