You are here

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop

AAF. ได้จัดการอบรม "2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop" ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2555ณ โรงแรม Highness กรุงไทเป ในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้ส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วม จำนวน 6 คน และนายกสมาคมฯ ได้ถูกเชิญไปเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 8 ประเทศ 44 คน

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop

2012 AAF. Coaching And Technical Seminar & Workshop