You are here

ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น. สมาคมฯได้ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา ดดยมีนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ และเลขาธิการ นายสรรพงษ์ บำรุงสันติ กับ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นายปริวัฒน์ วรรณกลาง และรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาลัยเขตลำปาง ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ ลงนามร่วมกันในข้อตกลงทางวิชาการและกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากีฬายิงธนู ในรูปแบบการพัฒนาองค์กรบุคคล และเทคนิควิชาการ ให้กีฬายิงธนูสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม

ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา

ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา

ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา

ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา