You are here

ให้ความร่วมมือจัดการแข่งขัน 16th LAO Asian University Games

ในวันที่ 13-20 ธันวาคม 2555 เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ถูกเชิญไปให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขัน "16th LAO Asian University Games" กีฬายิงธนู ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศลาว รองประธาน Mr. Kasam Inthara ได้ขอให้สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ เป็นผู้นำในด้านการจัดการแข่งขัน ในตำแหน่ง Technical Delegate ตามหนังสือแนบ และทางสมาคมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 12 คน ไปให้ความช่วยเหลือ ดังรายนามต่อไปนี้: 

 1. นายสงวน โฆษะวินทะ
 2. ว่าที่ร้อยตรีทวี ศรีสุวรรณ์ (ผู้ตัดสิน)
 3. นายยงยุทธ ตันสาลี (ผู้ตัดสิน)
 4. นายฐาพล เจริญราชภักดี (Director of Shooting)
 5. นายเลิศพร แก่นจันทร์
 6. สิบเอกพิพัฒน์ ตลับเเก้ว
 7. นายประหยัด มุกดาอ่อน
 8. นายชฎิล วรรณคำลือ
 9. นายสีหศักดิ์ บุนนาค
 10. นายณัฐพงศ์ เรือนปานันท์
 11. นายวีรวัฒน์ อัมพุธ
 12. นายปราณี แก่นจันทร์
การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย ดีมากทุกประการเป็นที่พอใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ให้ความร่วมมือจัดการแข่งขัน 16th LAO Asian University Games

16th LAO Asian University Games

16th LAO Asian University Games

16th LAO Asian University Games

16th LAO Asian University Games

16th LAO Asian University Games

16th LAO Asian University Games

 16th LAO Asian University Games

 16th LAO Asian University Games

 16th LAO Asian University Games