You are here

อบรม Compound Training Camp

สหพันธ์กีฬายิงธนูโลก (WA) ได้เปิดอบรมรายการ "Compound Training Camp" ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ยิงธนูโลก (BAC) หัวหมาก มีผู้เข้าอบรม 10 คน ประกอบด้วย คนไทย 2 คน เวียดนาม 2 คน ลาว 2 คน UAE 1 คน ภูฏาน 3 คน ผู้ให้การอบรมคือ Coach Chong Yap Lee

Compound Training Camp 

 01