You are here

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสาย "เชียงใหม่เกมส์" - "เวียงพิงค์เกมส์"

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พศ.2555) "เชียงใหม่เกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "เวียงพิงค์เกมส์" ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมพาวิลเลี่ยน A ชั้น 8 เวลา 10:00 -16:30 น. โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ

"เชียงใหม่เกมส์" - "เวียงพิงค์เกมส์"

"เชียงใหม่เกมส์" - "เวียงพิงค์เกมส์"

"เชียงใหม่เกมส์" - "เวียงพิงค์เกมส์"

"เชียงใหม่เกมส์" - "เวียงพิงค์เกมส์"