You are here

ฝึกสอนกีฬายิงธนูเพื่อประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้เปิดการฝึกสอนกีฬายิงธนูให้กับประชาชนทุกวันเสาร์ (เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555)

ได้เปิดการฝึกสอนกีฬายิงธนู

ได้เปิดการฝึกสอนกีฬายิงธนู

ได้เปิดการฝึกสอนกีฬายิงธนู

ได้เปิดการฝึกสอนกีฬายิงธนู