You are here

ส่งผู้ฝึกสอนไปฝึกอบรม ชมรมกีฬายิงธนูค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

สมาคมฯ ได้ส่งผู้ฝึกสอนไปฝึกอบรม ชมรมกีฬายิงธนูค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555

ส่งผู้ฝึกสอนไปฝึกอบรม ชมรมกีฬายิงธนูค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

ส่งผู้ฝึกสอนไปฝึกอบรม ชมรมกีฬายิงธนูค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

ส่งผู้ฝึกสอนไปฝึกอบรม ชมรมกีฬายิงธนูค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

ส่งผู้ฝึกสอนไปฝึกอบรม ชมรมกีฬายิงธนูค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี