You are here

การทำ MOU ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการพลศึกษา

ได้มีการเจรจาปรึกษาหารือเกี่ยวข้องกับ การทำ MOU ให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยและสถาบันการพลศึกษา กำหนด 4 ปี ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีนายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมฯ ลงนามร่วมกับ นายปริวัฒน์ วรรณกลางอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และ ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต ลำปาง มีกำหนดการลงนาม MOU ตามเอกสาร ต่อไปนี้

การทำ MOU ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการพลศึกษา

การทำ MOU ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการพลศึกษา

การทำ MOU ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการพลศึกษา

การทำ MOU ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการพลศึกษา

การทำ MOU ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการพลศึกษา