You are here

ประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายกสมาคมฯ ได้นัดประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงค์โปร์ ได้มีการชี้แจงเรื่องสำคัญต่างๆ ได้แก่ การเดินทาง ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในโอกาสต่างๆ อุปกรณ์กรแข่งขัน การปฎิบัติตามกฏหมายของสิงค์โปร์ การดูแลรักษาห้องพักตนเองเป็นต้น

ประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28

ประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28

ประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28

ประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28