You are here

WA Coaching Course Level 1

สหพันธ์กีฬายิงธนูโลก (WA) ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอน WA Coaching Course Level 1 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ในบริเวณของ กกท. มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ อิหร่าน และไทย มีการสอบในวันสุดท้ายก่อนมอบประกาศณียบัตร

WA Coaching Course Level 1

WA Coaching Course Level 1

WA Coaching Course Level 1

01

 01

WA Coaching Course Level 1