You are here

ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

การช่วยเหลือการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา โดยมีรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานปล่อยรถ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9:00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท.

ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

 

01

 

01