You are here

รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัว ครั้งที่ 3 (N.A.A.T. 3)

 

 

 รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัว ครั้งที่ 3 (N.A.A.T. 3)
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 และการแข่งขันกีฬายิงธนูนานาชาติ ครั้งที่ 35
วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2556
ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเภทบุคคลชายคันธนูโค้งกลับ

           

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คะแนนสะสมครั้งที่ 1

คะแนนสะสมครั้งที่ 2

รวม

หมายเหตุ

 
 

1

จ.อ.วิทยา  ทำว่อง

ราชนาวี

8

8

16

 

 

2

พ.จ.อ.เด่นชัย เทพนา

ราชนาวี

5

7

12

 

 

3

สิบตรี คมกฤษณ์  ดวงสุวรรณ์

ท.บ.

7

4

11

 (641+616=1257)

 

4

นายมงคล  กันทะหลั่น

โรงเรียนกีฬาลำปาง

6

5

11

 (634+618=1252)

 

5

นายนันทณัฐ  เขื่อนเมือง

โรงเรียนกีฬาลำปาง

3

6

9

 

 

6

จ.อ.อิศรินทร์ ไทยเอื้อ

ราชนาวี

4

1

5

 

 

7

ด.ช.นัฐภูมิ  ภู่สวัสดิ์

โรงเรียนกีฬาลำปาง

0

3

3

 

 

8

นายอุดม  เอกชัยเสถียร

สพล.ลำปาง

0

2

2

(562+610=1172)

 

ประเภทบุคคลหญิงคันธนูโค้งกลับ

           

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คะแนนสะสมครั้งที่ 1

คะแนนสะสมครั้งที่ 2

รวม

หมายเหตุ

 
 

1

น.ส.ภาณุมาศ  สุขดี

สพล.ลำปาง

7

8

15

 

 

2

น.ส.วราภรณ์  เอื้ออารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8

6

14

 

 

3

น.ส.วราพร  พุฒดี

สพล.ลำปาง

5

7

12

 

 

4

น.ส.ภัทร์ธีรา  บุนนาค

 

6

5

11

 

 

5

น.ส.ภัคว์ลักษณ์  ประดิษฐ์แท่น

 

3

3

6

 

 

6

น.ส.ศิรินภา  เภาโพนงาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0

4

4

(481+567=1048)

 

7

น.ส.วิไลรัตน์  เตชาหลวง

สพล.ลำปาง

4

0

4

(534+491=1025)

 

8

น.ส.อรวรรณ  กาติน

CMA

1

2

3

 

 

ประเภทบุคคลหญิงคันธนูทดกำลัง

           

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คะแนนสะสมครั้งที่ 1

คะแนนสะสมครั้งที่ 2

รวม

หมายเหตุ

 
 

1

น.ส.ยลดา  รอบเมือง

สพล.ลำปาง

7

8

15

 

 

2

น.ส.นฤมล  จันทร์สุข

สพล.ลำปาง

8

6

14

 

 

3

นางสุวพร  อนุตรพร

Indy Archery

6

7

13

 

 

4

น.ส.กัณยาวีธ์  มณีสมบัติกุล

KATC

5

5

10

 

 

5

น.ส.สุณีย์  เดชโชกุล

TOAC

4

4

8

 

 

6

น.ส.รุ่งทิวา  ทองเขียว

สพล.ลำปาง

3

1

4

 

 

7

นางปัญจารีย์  มณีสมบัติกุล

KATC

1

2

3

(564 + 619 = 1183)

 

8

ด.ญ.กาญจนา  นนทมุติ

โรงเรียนกีฬาลำปาง

0

3

3

(548 + 621 = 1169)

 

ประเภทบุคคลชายคันธนูทดกำลัง

           

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คะแนนสะสมครั้งที่ 1

คะแนนสะสมครั้งที่ 2

รวม

หมายเหตุ

 
 

1

นายตรัยพัทค์  มณีสมบัติกุล

KATC

7

8

15

 

 

2

นายศิวรุจทร์  วงศ์เลิศสุวรรณ

NAC

8

6

14

 

 

3

นายนิติภูมิ  ชาตะโชติ

โรงเรียนกีฬาลำปาง

3

7

10

 

 

4

นายศิริพงษ์  ฟักเขียว

Archery Thai

4

4

8

(657 + 663 = 1320)

 

5

นายธัชรวี  หาริกุล

TOAC

6

2

8

(663 + 653 = 1316)

 

6

น.ท.ประมุข  สุวรรณประทีป

ราชนาวี

5

1

6

 

 

7

นายชาญชัย  ประทีปวัฒนะวงศ์

TOAC

0

5

5

 

 

8

นายธรรมลักษณ์  เนียมหอม

TOAC

0

3

3