You are here

แผนกกีฬายิงธนู ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท

ผึ้งหวาน รีสอร์ท ที่กาญจนบุรี ได้เปิดแผนกกีฬายิงธนูตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ให้ผู้สนใจใช้ในการฝึกซ้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานและแขกผู้มาพักอย่างดียิ่ง

แผนกกีฬายิงธนู ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท

แผนกกีฬายิงธนู ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท 

แผนกกีฬายิงธนู ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท

01 

แผนกกีฬายิงธนู ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท 

 แผนกกีฬายิงธนู ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท

 02

 แผนกกีฬายิงธนู ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท